sgh
mbasgh
 • Dla pracujących profesjonalistów
  Program MBA-SGH to studia podyplomowe Executive Master of Business Administration oferowane w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe
  oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie, głównie zajmują średnie i wyższej stanowiska menedżerskie.
 • Wiedza od doświadczonych wykładowców-praktyków
  Kadrę programu MBA-SGH tworzą doświadczeni wykładowcy z Polski i ze świata, najlepsi wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania własnej wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.
 • Prestiżowy dyplom
  Absolwenci programu MBA-SGH otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA w najbardziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w Polsce, dyplom czołowego programu Executive MBA w Polsce i regionie (w ocenie różnych rankingów, jak również według wyników badań wśród pracodawców).
Nabór zgłoszeń do udziału w VIII edycji Programu (start luty 2019), trwa do 25 listopada 2018.

Program obejmuje zajęcia z 20 bloków tematycznych w tym m.in.: przygotowanie i obrony prac dyplomowych oraz szkolenie integracyjne; razem 724 godziny zajęć. Od roku 2013 wprowadziliśmy opcję zaliczenia Projektu Biznesowego w Chinach.

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w każdy piątek (13.30 - 17.00) i sobotę (9.00 - 17.00), za wyjątkiem wakacji, świąt, wolnych weekendów.

 

Opisy przedmiotów

1. Zachowania w organizacji 36 godzin
W ramach tego przedmiotu są badane i objaśniane zachowania w organizacji. Studenci skupiają się na zachowaniu ludzi w organizacjach, odpowiedniej teorii i metodach używanych do tego typu analiz oraz zastosowaniu tej wiedzy w sposób użyteczny dla menedżera. Szczególny nacisk jest położony na zidentyfikowanie i diagnozę przyczyn efektywnego i nieefektywnego zachowania w organizacjach, jak również na niektóre aspekty dynamiki grupy, włącznie z procesami wewnątrzgrupowymi i międzygrupowymi. Studenci poznają również główne idee oraz teorie niezbędne do zrozumienia działania organizacji i systemu zarządzania jej ludźmi na globalnym rynku międzynarodowym.

2. Statystyka i analiza decyzji 44 godziny
Struktura tego przedmiotu zawiera zarówno omówienie tradycyjnych zasad podejmowania decyzji na poziomach strategicznym, taktycznym i operacyjnym, jak również szczegółowe zastosowania oprogramowania komputerowego wspierającego proces decyzyjny. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć w studentach umiejętność rozpoznawania różnych typów procesów decyzyjnych, ich wzajemnych zależności, określonych i nieokreślonych zmiennych wpływających na te decyzje oraz używania w praktyce różnych technik, modeli i podejść. W trakcie wykładu wykorzystywana jest kombinacja metod dydaktycznych takich jak: wykłady, analizy studium przypadków, symulacje rzeczywistych sytuacji biznesowych.

3. Zarządzanie operacyjne 36 godzin
Przedmiot jest wprowadzeniem do decyzji i wyborów związanych z produkcją towarów i usług. Tematyka obejmuje planowanie technologii (proces produkcji), projekt systemu produkcji (wydajność i lokalizacja), kontrolę (planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, JIT, jakość, niezawodność, planowanie dystrybucji), wzory do produkcji, zarządzanie nowymi technologiami (FMS, robotyka) oraz zarządzanie obsługą serwisową. Powiązania ze strategią firmy oraz z innymi obszarami jej funkcjonowania, takimi jak systemy informatyczne, marketing, księgowość i finanse, są zilustrowane poprzez studia przypadków.

4. Ekonomia 36 godzin
Celem tego przedmiotu jest poprawa zrozumienia przez studentów zasad rządzących rynkiem, struktury konkurencji, mechanizmów makroekonomicznych, a także przedstawienie kulturowych, politycznych i społecznych zjawisk oraz ich wpływu na organizacje publiczne i prywatne.

5. Rachunkowość finansowa 42 godziny
Przedmiot skupia się na przekazaniu studentom wiedzy, która umożliwia zrozumienie informacji księgowej oraz użycie jej do celów zarządzania. Studenci poznają zasady rachunkowości użyteczne dla podejmowania decyzji i wyceny wartości firmy, a także zagadnienia związane z podatkami oraz analizą sprawozdań finansowych.

6. Marketing 36 godzin
Przedmiot oferuje wiedzę na temat koncepcji, instrumentów oraz strategii marketingowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach działających na różnych rynkach produktowych.
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z koncepcją holistyczną uwzgledniającą: (1) marketing zintegrowany (identyfikacja, kreowanie, dostarczanie i komunikowanie wartości dla klienta w optymalnej kombinacji uwzgledniającej dostosowanie do oczekiwań klientów docelowych i zasobów przedsiębiorstwa); (2) marketing relacji (tworzenie relacji z podmiotami funkcjonującymi w systemie rynkowym); (3) marketing wewnętrzny (przyjęcie marketingowego sposobu myślenia przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa); (4) marketing wyników (pomiar wyników działań marketingowych w wymiarze rynkowym finansowym i społecznym).

7. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 36 godzin
Zajęcia dotyczą praktycznych zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z perspektywy zarządu, menedżera i departamentu ZZL w organizacji. Zajęcia koncentrują się na głównych procesach ZZL, dostarczających realną wartość dla organizacji. W ramach zintegrowanego, elastycznego i efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.Celem zajęć jest wskazanie wartości kompetencji pracowników jako elementu niezbędnego do dostarczania realnej wartości biznesowej poprzez działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w ramach uwarunkowań prawnych (kodeks pracy, orzecznictwo sądów powszechnych), rynkowych i kulturowych.Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metoda nauczania, łączących praktyczne wyzwania menedżerskie w organizacji z umiejętnością wykorzystania teorii w praktyce.

8. Rachunkowość zarządcza 42 godziny
Przedmiot prezentuje wybrane zagadnienia z dziedziny rachunkowości menedżerskiej oraz zasady sprawozdawczości zewnętrznej w przedsiębiorstwie wraz z celami, jakim mają służyć korporacyjne sprawozdania finansowe. Omawiane są również role jakie spełniają menedżerowie firmy, rząd krajowy, zewnętrzne firmy audytorskie, a także procesy związane z rozwijaniem i wdrażaniem zasad GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) zarówno w kwestiach prawnych jak i w kontekście etyki zawodowej. Szczególny nacisk jest położony na analizę sprawozdań finansowych pod kątem przydatności dla użytkownika.

9. Zarządzanie projektami 36 godzin
Zarządzanie projektami było tradycyjnie kojarzone z budownictwem i dużymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Jednak w ostatnich latach ten pogląd uległ dramatycznej zmianie. Dziś organizacje rozumieją, że wiele procesów, które były przez nie traktowane jako ciągłe, najlepiej jest postrzegać jako sekwencję następujących po sobie niezależnych projektów. Ten pogląd rozszerzył zakres zagadnień związanych z zarządzaniem projektami w każdej organizacji i w każdej dziedzinie działalności. Celem tego przedmiotu jest przedstawienie metod zarządzania projektami, pokazanie w jaki sposób mogą one być użyte w różnych okolicznościach oraz określenie czynniki prowadzących do sukcesu. Wykład obejmuje wszystkie główne etapy zarządzania projektem od pomysłu i selekcji aż do zakończenia i przekazania.

10. Finanse w przedsiębiorstwie 44 godziny
Jest to przedmiot wprowadzający do nowoczesnych finansów. Problematyka wykładu koncentruje się wokół tego, jak decyzje zarządcze wpływają na wartość firmy z punktu widzenia jej udziałowców oraz jak rynki kapitałowe kierują fundusze do projektów, które maksymalizują wartość przedsiębiorstwa. Najistotniejsze poruszane zagadnienia to: budżetowanie, wycena akcji i obligacji, teoria portfela inwestycyjnego, modele wyceny aktywów, struktura kapitałowa firmy oraz polityka dywidend.

11. Zarządzanie strategiczne 36 godzin
Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat istoty i znaczenia zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie na tle wielkich, współczesnych zmian w jego otoczeniu: globalizacji, rewolucji technologicznych, zmiany charakteru konkurencji i sposobu budowania modeli biznesowych, a w rezultacie konieczności zaakceptowania nowego paradygmatu ich rozumienia. Intencją jest pokazanie synergii między klasycznym, ugruntowanym sposobem patrzenia na procesy zarządzania, a kolejnymi wnioskami i modyfikacjami wynikającymi ze zjawisk w tzw. nowej gospodarce. Chodzi, w jakimś sensie, o wykazanie sztuczności często pojawiającej się kontrowersji między “kreatywną, pozbawioną rygorów pasją” (firmy IV rewolucji przemysłowej), a “twardymi, ponadczasowymi zasadami zarządzania” niezbędnymi w korporacjach.  W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z metodyką budowy planu strategicznego, poznają zasady dokonywania wyboru poszczególnych wymiarów strategii oraz poznają warunki efektywnego wdrażania strategii, a następnie będą mieli możliwość zastosować je do myślenia o współczesnych zjawiskach rynkowych.Część zajęć realizowana będzie w formie warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą identyfikowali i rozwiązywali problemy strategiczne przedsiębiorstw. W rezultacie zajęć uczestnicy będą w stanie ocenić poprawność wyborów strategicznych przedsiębiorstw i zaproponować nowe kierunki rozwoju.

12. Marketing międzynarodowy 36 godzin
Głównym celem tego przedmiotu jest przedstawienie studentom analizy strategii marketingowej, funkcjonalnej i operacyjnej firmy działającej na rynku międzynarodowym. Studenci zapoznają się z podstawowymi decyzjami i odpowiedzialnością, które pojawiają się gdy firma rozpoczyna działalność na rynku zagranicznym. Pozyskana wiedza pozwala studentom przygotować plan marketingowy w zakresie międzynarodowym.

13. Finanse międzynarodowe 36 godzin
W ramach tego przedmiotu analizowane są problemy operacyjne oraz zasady zarządzania finansami w kontekście międzynarodowym: międzynarodowy system monetarny, kursy walut oraz rynki walutowe, określanie poziomu ryzyka w firmie wynikającego ze zmiany stóp procentowych, metody zabezpieczania się przez stratami spowodowanymi ryzykiem kursowym, międzynarodowe źródła i koszt kapitału, decyzje o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich, budżetowanie w skali międzynarodowej, strategie międzynarodowych instytucji finansowych.

14. Przywództwo 36 godzin
Celem kursu jest pokazanie znaczenia przywództwa we współczesnych organizacjach, na różnym ich szczeblu. Studenci zapoznani zostaną ze współczesną wiedzą na temat przywództwa. Zajęcia pozwolą także na rozwój wybranych kompetencji przywódczych, które będą mogły być wykorzystane do zarządzania organizacjami oraz zespołami w ich ramach. Szczególny nacisk położony zostanie na znaczenie wizji przywódcy, wykorzystywanie charyzmy. Pokazane zostanie, jak z perspektywy przywódcy budować można kulturę organizacyjną opartą na wyzwalaniu zaangażowania pracowników – od najniższych szczebli po szczebel zarządczy.

15. Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych 28 godzin
Celem zajęć jest rozpoznanie indywidualnego profilu zachowań i wiodącego  profilu przywódczego słuchacza, zapoznanie go/jej z narzędziami samodzielnej analizy własnej kariery, definiowania ścieżek swojego rozwoju oraz sposobów osiągania założonych celów rozwojowych. Poprzez interaktywne wykłady, ćwiczenia i analizę przypadków słuchacz pozna także narzędzia pozycjonowania się na rynku pracy, perspektywę swojej oceny z pozycji pracodawcy i rekruterów. Nabędzie też fundamentalne umiejętności kompetencji interpersonalnych (efektywne słuchanie, wypowiadanie się), stanowiące punkt wyjścia do rozwoju przywództwa. Po ukończeniu kursu słuchacz będzie dysponował wiedzą i narzędziami do świadomego i zrównoważonego rozwijania swojej kariery menedżerskiej i przywódczej.

16. Zarządzanie relacjami z interesariuszami 36 godzin
Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania relacjami z inwestorami oraz innymi interesariuszami. W szczególności w czasie zajęć zostanie zaprezentowany dorobek ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich oraz doświadczenia związane z zarządzanie relacjami z innymi grupami interesariuszy (społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój). W czasie zajęć wykorzystane będą studia przypadku przedsiębiorstw polskich i zagranicznych ilustrujące zarówno dobre praktyki, jak i główne wyzwania w zarządzaniu relacjami z inwestorami oraz innymi interesariuszami.

17. Negocjacje 24 godziny
Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę oraz pozyskanie niezbędnych umiejętności pozwalających na odnoszenie sukcesu w negocjacjach. W trakcie zajęć zostaną omówione następujące kluczowe czynniki sukcesu w negocjacjach: uwarunkowania negocjacyjne, zachowania uczestników negocjacji oraz przebieg negocjacji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kompetencje skutecznego negocjatora i przygotowanie się do negocjacji oraz zasady prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę.

18. Symulacja biznesowa 24 godziny
Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników umiejętności i wiedzy związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem w dobie gruntownych przeobrażeń rynkowych związanych w szczególności z transformacją cyfrową. Zajęcia realizowane będą w formie gry biznesowej, w której uczestnicy podzieleni na zespoły konkurujące między sobą o miejsce w rankingu pod względem wartości zarządzają przedsiębiorstwami na rynku symulowanym przez dedykowane oprogramowanie.

19. Projekt biznesowy: praca dyplomowa MBA 60 godzin/ opcjonalnie z Mission to China - Projekt Biznesowy
Do zasadniczych elementów programu należy napisanie pracy dyplomowej MBA stanowiącej raport z projektu o charakterze doradczym. Praca dyplomowa MBA wykonywana jest w grupach maksymalnie 4-osobowych – pod kierunkiem promotora, którym jest jeden z profesorów MBA-SGH. Projekt biznesowy dotyczy wybranej przez studentów organizacji lub firmy działającej na rynku, także na rynku finansowym. Na projekt składają się części dotyczące strategii firmy, marketingu, finansów, zarządzania, planowania, budżetowania itd. Przygotowanie projektu umożliwia studentom zastosowanie umiejętności zdobytych podczas całych studiów MBA-SGH. Obrona pracy dyplomowej MBA odbywa się przed komisją egzaminacyjną.

20. Sesja Integracyjna 16 godzin
W ramach sesji integracyjnej uczestnicy zapoznają się z przebiegiem i programem studiów, pracują nad case’em biznesowym łączącym w sobie wszystkie elementy programu studiów, rozwijają swoje kompetencje liderskie w ramach warsztatów z budowania zespołu. Sesja integracyjna jest sesją wyjazdową i odbywa się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą.


Warunki zaliczenia

Każdy przedmiot kończy się zaproponowaną przez danego wykładowcę formą zaliczenia, która jest szczegółowo omówiona w konspekcie wykładu. Z reguły są to egzaminy lub projekty, prezentacje bądź analiza przypadków. Wykładowcy biorą pod uwagę aktywność słuchacza, jego indywidualną pracę i wkład w pracę grupy. Wszystkie elementy zaliczenia są oceniane i sumowane a wynik końcowy stanowi zaliczenie przedmiotu.

Minimum zaliczenia każdego wykładu/tematu to poziom 67 punktów (na 100 możliwych). Wynik poniżej 67 punktów kwalifikuje się do poprawiania egzaminu, którą to poprawkę można pisać tylko jeden raz. Średnia uzyskana podczas studiów nie może być niższa niż 72 punkty.

W sytuacji niezaliczenia egzaminu (ocena poniżej 67%), studenci mogą otrzymać szansę na pisanie egzaminu poprawkowego. Podanie o egzamin poprawkowy musi być wystosowane do biura programu MBA-SGH w ciągu 3 dni od daty podania przez wykładowcę końcowych wyników kursu.

Skala ocen

Wartość procentowa

Ocena

90-100

5,5

85-89

5

80-84

4,5

77-79

4

73-76

3,5

67-72

3

Poniżej 67%

Brak zaliczenia

Ukończenie programu

 

Harmonogram zajęć VII edycji MBA-SGH (rozpoczęcie 3 lutego 2018 roku)

 

Semestr letni 2017/2018

         
 Data    Przedmiot    Godziny zajęć
02.02.2018 piątek Wyjazd integracyjna połączona z oficjalną inauguracją    
03.03.2018 sobota Wyjazd integracyjna połączona z oficjalną inauguracją    
         
09.02.2018 piątek Zarządzanie operacyjne   13.30 -17.00
10.02.2018 sobota Zarządzanie operacyjne   9.00 - 17.00
         
16.02.2018 piątek Zarządzanie operacyjne   13.30 -17.00
17.02.2018 sobota Zarządzanie operacyjne   9.00 - 17.00
         
23.02.2018 piątek Zarządzanie operacyjne/ Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych   13.30-20.00
24.02.2018 sobota Zarządzanie operacyjne   9.00 - 17.00
         
02.03.2018 piątek Zarządzanie operacyjne/ Rachunkowość finansowa   13.30 -17.00
03.03.2018 sobota Rachunkowość finansowa   9.00 - 17.00
         
09.03.2018 piątek Rachunkowość finansowa   13.30 -17.00
10.03.2018 sobota Rachunkowość finansowa   9.00 - 17.00
11.03.2018 niedziela Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych   9.00 - 17.00
         
16.03.2018 piątek Rachunkowość finansowa   13.30 -17.00
17.03.2018 sobota Rachunkowość finansowa   9.00 - 17.00
18.03.2018 niedziela Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych   9.00 - 17.00
         
23.03.2018 piątek Rachunkowość finansowa   13.30 -17.00
24.03.2018 sobota Rachunkowość finansowa   9.00 - 17.00
25.03.2018 niedziela Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych   9.00 - 17.00
         
06.04.2018 piątek Rachunkowość finansowa/ Zachowania w organizacji   13.30 - 19.15
07.04.2018 sobota Zachowania w organizacji   9.00 - 17.00
         
13.04.2018 piątek Zachowania w organizacji   13.30 -17.00
14.04.2018 sobota Zachowania w organizacji   9.00 - 17.00
         
20.04.2018 piątek Zachowania w organizacji   13.30 -17.00
21.04.2018 sobota Zachowania w organizacji   9.00 - 17.00
         
27.04.2018 piątek Statystyka i analiza decyzji   13.30 -17.00
28.04.2018 sobota Statystyka i analiza decyzji   9.00 - 17.00
29.04.2018 niedziela Statystyka i analiza decyzji   9.00 - 17.00
         
11.05.2018 piątek Statystyka i analiza decyzji/ Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych   13.00 - 20.30
12.05.2018 sobota Statystyka i analiza decyzji   9.00 - 17.00
         
18.05.2018 piątek Statystyka i analiza decyzji   13.30 -17.00
19.05.2018 sobota Statystyka i analiza decyzji   9.00 - 17.00
         
25.05.2018 piątek Finanse w przedsiębiorstwie   13.30 - 18.00
26.05.2018 sobota Finanse w przedsiębiorstwie   9.00 - 15.30
27.05.2018 niedziela Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych   9.00 - 17.00
         
08.06.2018 piątek Finanse w przedsiębiorstwie   13.30 - 18.00
         
15.06.2018 piątek Finanse w przedsiębiorstwie   13.30 - 18.00
16.06.2018 sobota Finanse w przedsiębiorstwie   9.00 - 15.30
         
22.06.2018 piątek Finanse w przedsiębiorstwie   13.30 - 18.00
23.06.2018 sobota Finanse w przedsiębiorstwie   9.00 - 15.30
24.06.2018 niedziela Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych   9.00 - 17.00
         
29.06.2018 piątek Finanse w przedsiębiorstwie   13.30 - 18.00

 

PRZERWA WAKACYJNA - LIPIEC/SIERPIEŃ

 

Rok akademicki 2018/2019

 

Data   Przedmiot Godziny zajęć
       
07.09.2018 piątek Marketing 13.30-17.00
08.09.2018 sobota Marketing 9.00-17.00
       
14.09.2018 piątek Marketing 13.30-17.00
15.09.2018 sobota Marketing 9.00-17.00
16.09.2018 niedziela Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych 9.00-17.00
       
21.09.2018 piątek Marketing 13.30-17.00
22.09.2018 sobota Marketing 9.00-17.00
       
28.09.2018 piątek Przywództwo 13.30-17.00
29.09.2018 sobota Przywództwo 9.00-17.00
       
05.10.2018 piątek Przywództwo / Świadomy rozwój kariery zawodowej 13.30-20.00
06.10.2018 sobota Przywództwo 9.00-17.00
       
12.10.2018 piątek Przywództwo 13.30-17.00
13.10.2018 sobota Przywództwo 9.00-17.00
14.10.2018 niedziela  Świadomy rozwój kariery zawodowej i umiejętności przywódczych  9.00-17.00
26.10.2018 piątek Rachunkowość Zarządcza 13.30-17.00
27.10.2018 sobota Rachunkowość Zarządcza 9.00-17.00
28.10.2018 niedziela Świadomy rozwój kariery zawodowej 9.00-17.00
       
09.11.2018 piątek Rachunkowość Zarządcza 13.30-17.00
10.11.2018 sobota Rachunkowość Zarządcza 9.00-17.00
11.11.2018 niedziela Świadomy rozwój kariery zawodowej i umiejętności przywódczych 9.00-17.00
       
16.11.2018 piątek Rachunkowość Zarządcza 13.30-17.00
17.11.2018 sobota Rachunkowość Zarządcza 9.00-17.00
       
23.11.2018 piątek Rachunkowość Zarządcza 13.30-17.00
24.11.2018 sobota Rachunkowość Zarządcza 9.00-17.00
       
30.11.2018 piątek Rachunkowość zarządcza - egzamin 13.30-17.00
01.12.2018 sobota Zarządzanie kapitałem ludzkim 9.00-17.00
       
07.12.2018 piątek Zarządzanie kapitałem ludzkim 13.30-18.45
08.12.2018 sobota Zarządzanie kapitałem ludzkim 9.00-17.00
       
14.12.2019 piątek Zarządzanie kapitałem ludzkim 13.30-18.45
15.12.2019 sobota Zarządzanie kapitałem ludzkim 9.00-17.00
       
04.01.2019 piątek Ekonomia menadżerska 13.30-17.00
05.01.2019 sobota Ekonomia/Zarządzanie relacjami 9.00-17.00
       
11.01.2019 piątek Zarządzanie relacjami 13.30-17.00
12.01.2019 sobota Ekonomia/Zarządzanie relacjami 9.00-17.00
       
18.01.2019 piątek Ekonomia menadżerska/ Świadomy rozwój kariery zawodowej 13.30 - 20.00
19.01.2019 sobota Ekonomia/Zarządzanie relacjami 9.00-17.00
       
       
25.01.2019 piątek Zarządzanie relacjami 13.30-17.00
26.01.2019 sobota Ekonomia/Zarządzanie relacjami 9.00-17.00
27.01.2019   niedziela  Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych  9.00-17.00
       
08.02.2019 piątek Zarządzanie strategiczne 13.30-17.00
09.02.2019 sobota Zarządzanie strategiczne 9.00-17.00
10.02.2019 niedziela Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych 9.00-17.00
       
15.02.2019 piątek Zarządzanie strategiczne 13.30-17.00
16.02.2019 sobota Zarządzanie strategiczne 9.00-17.00
17.02.2019 niedziela Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych 9.00-17.00
       
22.02.2019 piątek Zarządzanie strategiczne 13.30-17.00
23.02.2019 sobota Zarządzanie strategiczne 9.00-17.00
       
01.03.2019 piątek Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji p. 13.30-17.00
02.03.2019 sobota Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji p. 9.00-17.00
       
08.03.2019 piątek Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji p. 13.30-17.00
09.03.2019 sobota Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji p. 9.00-17.00
       
15.03.2019 piątek Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji p. 13.30-17.00
16.03.2019 sobota Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji p. 9.00-17.00
       
29.03.2019 piątek Finanse międzynarodowe 13.30-17.00
30.03.2019 sobota Finanse międzynarodowe 9.00-17.00
31.03.2019 niedziela Symulacja biznesowa 9.00-17.00
       
05.04.2019 piątek Finanse międzynarodowe 13.30-17.00
06.04.2019 sobota Finanse międzynarodowe 9.00-17.00
       
12.04.2019 piątek Finanse międzynarodowe 13.30-17.00
13.04.2019 sobota Finanse międzynarodowe 9.00-17.00
       
26.04.2019 piątek Zarządzanie projektami 13.30-17.00
27.04.2019 sobota Zarządzanie projektami 9.00-17.00
       
10.05.2019 piątek Zarządzanie projektami 13.30-17.00
11.05.2019 sobota Zarządzanie projektami 9.00-17.00
       
17.05.2019 piątek Zarządzanie projektami 13.30-17.00
18.05.2019 sobota Zarządzanie projektami 9.00-17.00
19.05.2019 niedziela Symulacja biznesowa 9.00-17.00
       
24.05.2019 piątek Negocjacje 13.30-17.00
25.05.2019 sobota Negocjacje 9.00-17.00
       
31.05.2019 piątek Negocjacje 13.30-17.00
01.06.2019 sobota Negocjacje 9.00-17.00
       
07.06.2019 piątek Biznes międzynarodowy i polityka gospodarcza 13.30-17.00
08.06.2019 sobota Biznes międzynarodowy i polityka gospodarcza 9.00-17.00
       
14.06.2019 piątek Biznes międzynarodowy i polityka gospodarcza 13.30-17.00
15.06.2019 sobota Biznes międzynarodowy i polityka gospodarcza 8.30 - 17.15
       
28.06.2019 piątek Symulacja biznesowa - sesja wyjazdowa 13.30-17.00
29.06.2019 sobota Symulacja biznesowa - sesja wyjazdowa 9.00-17.00
Rekomendacje

Polecam studnia MBA SGH wszystkim pragnącym zaktualizować lub uzupełnić swoją wiedzę i nadążyć za zmieniającą się szybko rzeczywistością.

Joanna Piekutowska
WIOS Warszawa

Więcej…
Newsletter

Szybki kontakt
 • Biuro Programu MBA-SGH
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Ul. Rakowiecka 24, pok. 2
 • 02-521 Warszawa
 • Tel: +48 22 646 61 24
 • Fax: +48 22 646 61 24
 • Adres mailowy: biuromba@sgh.waw.pl
 • Strona programu: www.mba-sgh.pl
youtube goolge
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska
centrala: +48 22 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12, e-mail: informacja@sgh.waw.pl​​