sgh
mbasgh
 • Dla pracujących profesjonalistów
  Program MBA-SGH to studia podyplomowe Executive Master of Business Administration oferowane w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe
  oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie, głównie zajmują średnie i wyższej stanowiska menedżerskie.
 • Wiedza od doświadczonych wykładowców-praktyków
  Kadrę programu MBA-SGH tworzą doświadczeni wykładowcy z Polski i ze świata, najlepsi wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania własnej wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.
 • Prestiżowy dyplom
  Absolwenci programu MBA-SGH otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA w najbardziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w Polsce, dyplom czołowego programu Executive MBA w Polsce i regionie (w ocenie różnych rankingów, jak również według wyników badań wśród pracodawców).
Nabór zgłoszeń do udziału w VIII edycji Programu (start luty 2019), trwa do 25 listopada 2018.

Doświadczenie: Profesor w SGH; były kierownik ds. promocji Radia ZET; konsultant i wykładowca w wielu firmach (m.in. ORBIS, Selgros, UNIDO Poland, Polska Izba Handlu, Canal Plus, Ministerstwo Współpracy z Zagranicą, Apple Computer IMC Poland).

Stypendia zagraniczne: stypendium Fulbrighta na Columbia University New York (USA); program rozwoju kadr na University of Prince Edward Island (Kanada)

Przedmiot wykładany w programie: Zachowania w Organizacji

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/instytuty/imzim/pracownicy/Jacek_Mironski/

 


dr Michał Jakubczyk – Adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji SGH.

Doświadczenie: Doktor nauk ekonomicznych (2007 r., Szkoła Główna Handlowa), magister ekonomii (2001 r., Szkoła Główna Handlowa), licencjat z matematyki (2003 r., Uniwersytet Warszawski). Stypendia naukowe w Center for operations research and econometrics (2004-2005 r., Louvain-la-Neuve, Belgia) i Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias (1999-2000 r., Lizbona, Portugalia). W czasie studiów nagrody Rektora SGH i dyplom TOP-TEN. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obszar badań naukowych obejmuje analizę i wspomaganie procesów decyzyjnych z wykorzystaniem metody ilościowych w szczególności w obszarze ekonomii zdrowia i oceny technologii medycznych. Publikuje m.in. w Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Health Economics, International Journal of Game Theory, Value in Health. Recenzje dla Health Economics i PharmacoEconomics."

Przedmiot wykładany w programie: Statystyka i Analiza Decyzji.

Więcej informacji: http://web.sgh.waw.pl/~mjakubc/


 dr Paweł Warowny - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH.

Doświadczenie: Wykłady na studiach dziennych, zaocznych, studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Szkolenie kadr z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz budżetowania,
Udział w realizacji projektów badawczych SGH:
o Wpływ metodologii projektowania rachunku kosztów działań na system zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie w Polsce, Grant promotorski / kierownik: G. K. Świderska / autor P. Warowny
o Wpływ stosowanej metodologii wdrożenia rachunku kosztów działań na zakres uzyskiwanych informacji do zarządzania kosztami w polskich przedsiębiorstwach, Projekt badawczy własny / kierownik: G. K. Świderska / autorzy G.K. Świderska, P. Warowny KBN, Warszawa, 2007,
o Metodologia wdrażania rachunku kosztów działań a informacja zarządcza, Badania własne / kierownik: G. K. Świderska / autorzy G.K. Świderska, P. Warowny, K.Rybarczyk, M. Pielaszek, Sz. Borowski, SGH, Warszawa 2005,

Udział w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości: Współautor Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów. Udział w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym spółek giełdowych. Udział w pracach związanych z wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów (Activity Based Costing, Balanced Scorecard). Asystent biegłego rewidenta.

Szereg publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, controllingu kosztów.

Przedmiot wykładany w programie: Rachunkowość Finansowa, Rachunkowość Menadżerska.

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/krm/pracownicy/pwarowny/


dr Marcin Pielaszek – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH.

Doświadczenie: Wykłady na studiach dziennych, zaocznych, studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Szkolenie z zakresu rachunkowości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów (Activity Based Costing, Activity Based Budgeting, Balanced Scorecard). Bierze udział w pracach związanych z opracowaniem zakładowych planów kont oraz dostosowaniem do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, jak również udział w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym spółek giełdowych. Biegły rewident, członek European Accounting Association.
Szereg publikacji na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, wzorcowego planu kont, rachunkowości menedżerskiej.

Przedmiot wykładany w programie: Rachunkowość Finansowa, Rachunkowość Menadżerska.

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/krm/pracownicy/mpielaszek


dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH – Katedra Rynków Kapitałowych, SGH.

Doświadczenie: wykładowca w SGH. Oferta dydaktyczna z zakresu: Corporate Finance, Finance for Executives, Modern Investment Theory. Prowadzi zajęcia w ramach CEMS. Wykładał w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Walijskim, Sussex University w Brighton, Bangor University; prowadził zajęcia w programie WEMBA (we współpracy z University of Minnesota), w Executive Studies in Finance (we współpracy z Ernst&Young Academy of Business). Laureat wielu nagród dla najlepszego wykładowcy w w/w programach.

Wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Warszawie oraz Londynie, gdzie pracował jako Dyrektor Departamentu Analiz oraz strateg ds. rynków wschodzących. Autor ponad 100 raportów analitycznych dotyczących rynku akcji, odpowiedzialny za kontakt z zarządzającymi największymi funduszami inwestycyjnymi USA, Wielkiej Brytanii i Europy. Biegły Komisji Nadzoru Finansowego.

Studia zagraniczne: Bangor, Wielka Brytania – w 1993 roku magisterium z bankowości i finansów oraz w 1996 doktorat z finansów.

Przedmiot wykładany w programie: Zarządzanie Finansami w Przedsiębiorstwie

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/krk/prac/berent?set_language=pl


prof. Michał Maciej Kostecki – jest założycielem i byłym dyrektorem Instytutu Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Neuchâtel w Szwajcarii i konsultantem firm i organizacji międzynarodowych. Autor piętnastu książek i licznych artykułów naukowych o ekonomii w języku angielskim i francuskim, tłumaczonych na wiele innych języków. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Doktoryzował się w Instytucie Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Genewskiego. Był pracownikiem naukowym Instytutu Matematyki Stosowanej Uniwersytetu w Zurychu. Habilitację i tytuł profesora uzyskał na Uniwersytecie Montrealskim w Kanadzie. Uczestniczył w Rundzie urugwajskiej, która zapoczątkowała Światową Organizację Handlu (WTO), był menedżerem w międzynarodowej firmie inwestycyjnej (Dresdner Bank Group), profesorem ekonomii na Uniwersytecie Montrealskim (HEC) i współpracownikiem naukowym Harvard Business School (USA). Prowadził programy edukacyjne i badania naukowe w ponad 65 krajach. W 2011 roku ukazało się w Polsce tłumaczenie jego książki z B. Hoekmanem "Ekonomia światowego systemu handlu" oraz tomik "Homo oeconomicus: aforyzmy, maksymy, sentencje". Profesor Kostecki dzieli swój czas miedzy Genewą, Paryżem, Warszawą i alpejską wioską Les Diablerets u stóp lodowca o tejże nazwie.Katedra Rynków Kapitałowych, SGH.

Przedmiot wykładany w programie: Marketing Międzynarodowy

 


 dr hab. Eugeniusz Kąciak. prof. Uniwersytetu Brocka (Kanada); Akademii Leona Koźmińskiego (Polska) − Goodman School of Business (Uniwersytet Brocka); Katedra Zarządzania Międzynarodowego (ALK). Autor artykułów naukowych w wielu recenzowanych czasopismach, takich jak Journal of Marketing Research, Advances in Consumer Research, Journal of International Entrepreneurship, Journal of East-West Business, Journal of Applied Business Research, Journal of Small Business Strategy, Master of Business Administration Journal, Journal of Developmental Entrepreneurship, Journal of International Consumer Marketing, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, International Business & Economics Research Journal, Journal of Microcomputer Applications, Konsumpcja i Rozwój, Revue Internationale PME, itd. Autor/współautor szeregu książek/rozdziałów w książkach, a także wielu referatów wygłoszonych/opublikowanych na konferencjach naukowych w Europie (Dania, Anglia, Francjam Grecja, Włochy, Hiszpania, Gruzja, Węgry, Estonia, Niemcy, Finlandia) oraz w Południowej, Środkowej i Północnej Ameryce (Brazylia, Kostaryka, Meksysk, Portoryko, USA, Kanada).
Otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego w Polsce za współautorstwo najlepszej książki w dziedzinie nauk społecznych opublikowanej w Polsce w 1992 roku p/t "Badania marketingowe − metody i oprogramowanie komputerowe", wydanej jako "joint venture" między Kanadyjskim Konsorcjum Szkół Biznesu i Akademią Ekonomiczną w Krakowie.
Otrzymał również (w 2012 r.) wyróżnienie i nagrodę Senatu ALK za pracę habilitacyjną p/t "Teoria środków-celów w segmentacji rynku". Mówi płynnie po polsku, angielsku, francusku i rosyjsku.

Doświadczenie: Wykładał następujące przedmioty (w językach angielskim, francuskim, polskim i arabskim): zarządzanie operacjami, zastosowania komputerów w biznesie, badania marketingowe, badania operacyjne, metody badań naukowych w biznesie, modelowanie w badaniach operacyjnych, logistyka, statystyka matematyczna, ekonometria (Uniwersytet Algierski, Algieria; Uniwersytet Alberty, Uniwersytet Laurentian, Uniwersytet Brocka, Kanada; Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Krakowska, Polska).
Konsultant w Kanadyjskim Konsorcjum Szkół Biznesu, Ottawa (1991-1993); w INCO, Sudbury (Kanada; 1992); Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Badań w Narodowym Banku Polskim (1993-1994); Starszy Doradca Prezesa NBP (w zakresie kontroli bankowej i bankowego funduszu gwarancyjnego; 1993).

Przedmiot wykładany w programie: Zarządzanie Operacjami

Więcej informacji: http://spartan.ac.brocku.ca/~ekaciak


dr inż. nauk technicznych Dariusz Użycki – Client Partner, Head of Industrial Practice CEE&CIS w Pedersen & Partners Sp. z o.o. w Warszawie.

Doświadczenie: Po studiach na Wydziale Mechanicznym pracował przez rok jako inżynier odpowiedzialny za eksploatację techniczną pojazdów. Następnie kontynuował pracę naukowo-badawczą na uczelni, uzyskując w 1993 roku tytuł doktora nauk technicznych. Na początku pozaakademickiej kariery pracował jako Training Manager w jednej z wiodących firm produkujących sprzęt gospodarstwa domowego (Whirlpool Polska), działając na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie rozpoczął pracę w jednej z największych firm doradztwa personalnego w Europie (Mercuri Urval), początkowo jako konsultant później jako Branch Manager i Country Manager w Polsce z pełną odpowiedzialnością P&L. Od 2007 do 2011 roku był Dyrektorem Zarządzającym Deininger Consulting Sp. z o.o. w Warszawie. Od 2014 roku związany z firmą Pedersen & Partners i odpowiada merytorycznie za teren Europy Środkowo-Wschodniej łącznie z Rosją i tzw. krajami CIS (sektor przemysłowy).

Przedmiot wykładany w programie: Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych

Więcej informacji: http://www.pedersenandpartners.com/team/consultants/dariusz-uzycki oraz LinkedIn