Opis przedmiotów

O programie


Polskie przedsiębiorstwa potrzebują prawdziwych przywódców – liderów z wizją, potrafiących wykorzystywać potencjał swoich zespołów, otwartych na wyzwania globalnego świata, potrafiących używać nowoczesnych technologii. Na studiach MBA-SGH zapewniamy naszym studentom możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do zarządzania nowoczesnymi firmami w najbardziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w regionie. Przede wszystkim  dajemy jednak możliwość wymiany doświadczeń wśród uważnie wyselekcjonowanych prawdziwych liderów organizacji działających w różnych branżach, na różnych rynkach, z różnym profilem zawodowym. A dzisiejszy świat potrzebuje właśnie takiej różnorodności. Nasi absolwenci są gotowi na nowe wyzwania!

DR HAB. RAFAŁ MRÓWKA, PROF. SGH
Kierownik Programu MBA-SGH


 

 

Program obowiązkowy i fakultatywny na studiach MBA-SGH

 

Opis przedmiotów

BLOK I

Zarządzanie Strategiczne

 • Marketing (36 godzin)

Przedmiot oferuje dogłębną analizę zasad jakimi rządzą się rynki i zapewnia studentom konkretną wiedzę na temat tworzenia i wdrażania strategii marketingowych. Wykład skupia się na sposobie podejmowania decyzji zarządczych: analizie, planowaniu i kontroli realizacji planów marketingowych.

 

 •  Zarządzanie strategiczne (36 godzin)

Jest to jeden z podstawowych przedmiotów programu MBA. Przedstawia zintegrowane oraz zilustrowane przykładami schematy pozwalające na efektywne zarządzanie strategiczne we współczesnych złożonych organizacjach.

 

 • Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji przemysłowej (36 godzin)

Celem kursu jest dostarczenie studentom informacji na temat szerokiego spektrum problemów związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii zarządzania w specyficznym, szybko zmieniającym się kontekście Nowej Gospodarki. Na tej podstawie prowadzący sugerują różne kierunki i sposoby działania, jakie firmy i ich menedżerowie mogą wybrać w tych warunkach.

 

BLOK II

Organizacja i jej otoczenie

 • Finanse międzynarodowe (36 godzin)

W ramach tego przedmiotu analizowane są problemy operacyjne oraz zasady zarządzania finansami w kontekście międzynarodowym: międzynarodowy system monetarny, kursy walut oraz rynki walutowe, określanie poziomu ryzyka w firmie wynikającego ze zmiany stóp procentowych, metody zabezpieczania się przez stratami spowodowanymi ryzykiem kursowym, międzynarodowe źródła i koszt kapitału, decyzje o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich, budżetowanie w skali międzynarodowej, strategie międzynarodowych instytucji finansowych.

 

 • Biznes międzynarodowy (24 godziny)

Celem zajęć jest dostarczenie zasobu wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Analizowane są strategie działalności przedsiębiorstw na rynku zagranicznym, formy internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstwa oraz zagadnienia dotyczące działalności przedsiębiorstw uzupełniane są dyskusją o przejawach internacjonalizacji w ujęciu gospodarki kraju oraz gospodarki globalnej.

 

 • Zarzadzanie relacjami z interesariuszami (24 godziny)

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania relacjami z inwestorami oraz innymi interesariuszami. W szczególności w czasie zajęć zostanie zaprezentowany dorobek ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich oraz doświadczenia związane z zarządzanie relacjami z innymi grupami interesariuszy (społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój).

 

BLOK III

Zarządzanie operacyjne

 •  Statystyka i analiza decyzji (42 godziny)

Kurs ten ma za zadanie rozwinąć w studentach umiejętność rozpoznawania różnych typów procesów decyzyjnych, ich wzajemnych zależności, określonych i nieokreślonych zmiennych wpływających na te decyzje oraz używania w praktyce różnych technik, modeli i podejść.

 

 • Zarządzanie ryzykiem (24 godziny)

Celem zajęć jest poznanie pojęcia oraz źródeł ryzyka dla współczesnego przedsiębiorstwa oraz roli i znaczenie procesu zarządzania ryzykiem, podstawowych jego etapów i najważniejszych koncepcji w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

 

 • Zarządzanie cyfrową transformacją (24 godziny)

Celem kursu jest przekazanie kluczowych – z perspektywy menadżerskiej - aspektów zarządzania cyfrową transformacją. W szczególności omówione zostaną zagadnienia: podejścia do operacjonalizacji strategii cyfryzacji i koordynacji cyfrowej transformacji, sposobów dostarczania rozwiązań IT z perspektywy zarządczej, Data Governnace jako fundamentu modeli biznesowych bazujących na danych oraz transformacji przedsiębiorstw w kierunku w pełni zautomatyzowanych jednostek.

 

 

BLOK IV

Finanse i księgowość

 • Rachunkowość finansowa (42 godziny)

Studenci poznają zasady rachunkowości użyteczne dla podejmowania decyzji i wyceny wartości firmy, a także zagadnienia związane z podatkami oraz analizą sprawozdań finansowych.

 

 • Rachunkowość zarządcza (42 godziny)

Przedmiot prezentuje wybrane zagadnienia z dziedziny rachunkowości menedżerskiej oraz zasady sprawozdawczości zewnętrznej w przedsiębiorstwie wraz z celami, jakim mają służyć korporacyjne sprawozdania finansowe.

 

 • Finanse w przedsiębiorstwie (42 godziny)

Jest to przedmiot wprowadzający do nowoczesnych finansów. Problematyka wykładu koncentruje się wokół tego, jak decyzje zarządcze wpływają na wartość firmy z punktu widzenia jej udziałowców oraz jak rynki kapitałowe kierują fundusze do projektów, które maksymalizują wartość przedsiębiorstwa.

 

BLOK V

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Zachowania w organizacji (36 godzin)

W ramach tego przedmiotu są badane i objaśniane zachowania w organizacji. Studenci skupiają się na zachowaniu ludzi w organizacjach, odpowiedniej teorii i metodach używanych do tego typu analiz oraz zastosowaniu tej wiedzy w sposób użyteczny dla menedżera.

 

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (36 godzin)

Przedmiot koncentruje się na zasadniczych zagadnieniach zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy menedżera. Tematyka obejmuje następujące strategiczne decyzje: planowanie zasobów ludzkich, ocenianie personelu, rozwój i szkolenia, systemy wynagradzania, zarządzanie płacami.

 

 • Przywództwo (36 godzin)

Celem kursu jest pokazanie znaczenia przywództwa we współczesnych organizacjach, na różnym ich szczeblu. Studenci zapoznani zostaną ze współczesną wiedzą na temat przywództwa. Zajęcia pozwolą także na rozwój wybranych kompetencji przywódczych, które będą mogły być wykorzystane do zarządzania organizacjami oraz zespołami w ich ramach.

 

BLOK VI

Rozwój osobisty

 • Świadomy rozwój kariery zawodowe i kompetencji przywódczych (24 godziny)

Celem zajęć jest rozpoznanie indywidualnego profilu zachowań i wiodącego  profilu przywódczego słuchacza, zapoznanie go/jej z narzędziami samodzielnej analizy własnej kariery, definiowania ścieżek swojego rozwoju oraz sposobów osiągania założonych celów rozwojowych.

 

 • Negocjacje (24 godziny)

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące kluczowe czynniki sukcesu w negocjacjach: uwarunkowania negocjacyjne, zachowania uczestników negocjacji oraz przebieg negocjacji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kompetencje skutecznego negocjatora i przygotowanie się do negocjacji oraz zasady prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę.

 

 • Warsztaty integracyjne (24 godziny)

W ramach sesji integracyjnej uczestnicy zapoznają się z przebiegiem i programem studiów, pracują nad case’em biznesowym łączącym w sobie wszystkie elementy programu studiów, rozwijają swoje kompetencje liderskie w ramach warsztatów z budowania zespołu.

 

BLOK VII

Projekty integrujące

 • Symulacja biznesowa (24 godziny)

W symulacjach uczestnicy zdobywają wiedzę analityczną, uczą się podejmowania lepszych decyzji oraz mogą przetestować własne pomysły biznesowe bez ryzyka utraty środków finansowych. Gra symulacyjna koncentruje się na wyjaśnieniu procesów decyzyjnych, inwestycyjnych, budowaniu portfolio, wyborze i uruchomieniu rynków zbytu firm działających w wielu branżach.

 

 

 • Projekt biznesowy (60 godzin)

Do zasadniczych elementów programu należy napisanie i obrona pracy dyplomowej MBA stanowiącej raport z projektu o charakterze doradczym. Praca dyplomowa MBA wykonywana jest w grupach maksymalnie pięcioosobowych – pod kierunkiem promotora, którym jest jeden z profesorów MBA-SGH.